(1)
Ali Mohammed, H.; Zeebaree, S.; Mujdat Tiryaki, V.; M.Sadeeq, M. Web-Based Land Registration Management System: Iraq/Duhok Case Study. JASTT 2021, 2, 113 - 119.