[1]
H. Ali Mohammed, S. Zeebaree, V. Mujdat Tiryaki, and M. M.Sadeeq, “Web-Based Land Registration Management System: Iraq/Duhok Case Study”, JASTT, vol. 2, no. 04, pp. 113 - 119, Nov. 2021.